این بخش متعلق به کلینیک خوبشو می باشد مرجع رژیم لاغری و رژیم غذایی می باشد.

محل لوگو

اصلی ترین دلایل چاقی و اضافه وزن چیست ؟


اصلی ترین دلایل چاقی و اضافه وزن چیست ؟

 

در یک مطلب جامع میخوایم براتون صفر تا صد چاقی ، دلایل اون اضافه وزن و همچنین راه حل هاش رو بگیم. سعی میکنیم علمی با قضیه برخورد کنیم تا شما بتونید حسابی از اون استفاده کنید. اگر شما هم از اضافه وزن رنج می برید حتما تا پایان این مقاله با ما همراه باشید که ضرر نمی کنید.

تعریف چاقی چیست

ﭼﺎﻗﻲ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن اﻃﻼق ﻣﻲ‌ﺷﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‌اى دارد. دراﺑﺘﺪا ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن body mass index را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮم ﺑﺪن ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﻃﻮل ﻗﺪى وزن ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ) ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده‌ﺗﺮ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى M ﺟﺮم (ﻫﻤﺎن وزن) ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى h ﻗﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

محاسبات BMI 

h2M=BMI ﻛﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى آن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:  

١ – اﮔﺮ BMI زﻳﺮ ٢٠ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮد ﻛﻢ وزن اﺳﺖ.

٢ – اﮔﺮ BMI ﺑﻴﻦ ٢٥ -٢٠ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.

٣ – اﮔﺮ BMI ﺑﻴﻦ ٣٠ -٢٥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد اﺿﺎﻓﻪ وزن دارد.

٤ – اﮔﺮ BMI ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٣٠ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﭼﺎق اﺳﺖ.

٥ _ ﻓﺮدى ﻛﻪ BMI ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٤٠ دارد را ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻔﺮط درﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ.

ﺿﻤﻨﺎ اﻓﺮادى ﻛﻪ BMI ﺑﺎﻻى ٣٥ دارﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه آن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ درﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ در ردة ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻔﺮط ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در درﻣﺎن ﻏﻴﺮ داروﻳﻲ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرى و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎرى از اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﺸﻐﻮل و ﻣﻀﻄﺮﺑﻲ دارﻧﺪ دﭼﺎر ﭘﺮﺧﻮرى ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﺎﻗﻲ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎى ﭼﺮب و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮارى دارﻧﺪ و ﻋﺪه اى دراﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﭼﺎر ﭼﺎﻗﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭼﺎﻗﻲ ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدى ﺗﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮد اﺳﺖ ، و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدى ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺬاﻫﺎى ﻣﻄﺒﻮع و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎق ﺷﺪن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو واﻟﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺪود ٨٠ درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻫﺮ دو واﻟﺪ وزن ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ١٥ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اى از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﭼﺎﻗﻲ و دﺧﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ دراﻳﺠﺎد آن اﺳﺖ.

همچنین این مقاله را بخوانید : بهترین رژیم کتوژنیک ایران در کلینیک خوبشو منتشر شد

علل چاقي و افزايش وزن

١- ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻰ

ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ كﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰايﺶ وزن در اﻓﺮاد ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪود ٣٠ درﺻﺪ ﭼﺎﻗﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ايﻦ ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.  

٢- ﻋﻠﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻰ

اﻟﻒ) كﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟيﺖ ﺗيﺮوﺋيﺪ ب) ﺑيﻤﺎرى كﻮﺷيﻨﮓ: در ايﻦ ﺑيﻤﺎرى ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻪ ﭼﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد. ج) ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎى ﺟﻨﺴﻲ: ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ديﮕﺮ ﭼﺎﻗيﻬﺎ كﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰايﺶ يﺎ كﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎى اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  

٣- ﭼﺎﻗﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف دارو

اﻟﻒ) ﻗﺮص ﻫﺎى ﺿﺪ ﺑﺎردارى از ﺷﺎيﻊ ﺗﺮيﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰايﺶ وزن اﺳﺖ. ب) داروﻫﺎى آراﻣﺒﺨﺶ، داروى اﻋﺼﺎب و ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ  

٤- اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا

٥- ﻋﺪم ﺗﺤﺮك

 

همچنین این مقاله را بخوانید : آیا با رژیم کانادایی طی 15 روز به وزن ایده عالتون می رسید؟

 

مهمترين عامل چاقي در ايران

ﺑﺎ ﺗﺤﻘيﻘﺎﺗﻲ كﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل‌ﻫﺎى ۵۸۳۱ﺗﺎ ۰٩۳۱ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ، ﻋﺎدات ﻏﺬايﻲ ﺑﺪ و اﺷﺘﺒﺎه ﻏﺬا ﺧﻮردن و در واﻗﻊ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ كﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬيﻪ و ﻏﺬا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﭼﺎﻗﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ‌ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ در آﻣﺮيكﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮيﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﺎﻗﻲ، ﻣﺼﺮف زيﺎد ﻏﺬاﺳﺖ. ﺧيﻠﻲ از اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﺮاﺟﻌﻪ كﻨﻨﺪه اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ، در روز ﻏﺬاى ﺧيﻠﻲ كﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ كﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﺎﻣيﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮيﻨﺪ ﺣﺘﻲ آب ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﭼﺎق ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ. واﻗﻌﺎً ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮيﻨﺪ.

ﺷيﻮع ﭼﺎﻗﻲ در ايﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺧﻮرى اﻓﺮاد ﻧﺒﻮده ﺑﻠكﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻏﺬايﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. نوع چاقی   ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺮوى از رژﻳﻢ ﻻﻏﺮى ﻧﻘﺶ دارد. ﭼﺎﻗﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ:   ١- ﭼﺎﻗﻰ ﻧﻮع ﻣﺮداﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺒﻰ ﺷﻜﻞ   در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ و اﻃﺮاف ﻛﻤﺮ اﺳﺖ. ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺮدان ﭼﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد آن را ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻮع ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ   ٢- ﭼﺎﻗﻰ ﻧﻮع زﻧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻼﺑﻰ ﺷﻜﻞ   در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ، ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﺳﻦ، ﻛﻔﻞ و ران ﻫﺎ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻧﺎن ﭼﺎق رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ آن ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻮع زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻮع ﻣﺮداﻧﻪ در زﻧﺎن و ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻮع زﻧﺎﻧﻪ در ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد.  

راهکارهای درمان چاقی

ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﭼﺎﻗﻲ ﻫﻴﭽﮕﺎه دﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭼﺎﻗﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ: ۱- ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورزش ۲- دارو درﻣﺎﻧﻲ کاﻫﺶ وزن از ﻃﺮيﻖ رژيﻢ ﻏﺬايﻲ و ورزش ﺑﻬﺘﺮيﻦ و اﺻﻮﻟﻲ ﺗﺮيﻦ روش ﺑﺮاى كﺎﻫﺶ وزن و داﺷﺘﻦ وزن ايﺪه آل اﺳﺖ. در ايﻦ روش از يك رژيﻢ ﻏﺬايﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريﺰى ﺷﺪه كﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورزش ﻣﺘﻌﺎدل (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘيﺎده روى) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮد. در ايﻦ روش از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﻣﻮرد ﻧيﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮد و ﺧﻄﺮ ﺳﻮء ﺗﻐﺬيﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ورزش ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻧﺪ كﺎﻫﺶ وزن ﺗﺴﺮيﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ايﻦ روش ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روح را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد. ﺑﺎيﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷيﺪ در ﻃﻲ رژيﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ريﺰى ﺷﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬيﻪ، ﻋﺎدت ﻏﺬايﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺮك ﮔﻮييﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻏﺬايﻲ ﺟﺪيﺪ اﻧﺲ بگیرید، كﻪ ايﻦ ﺑﻬﺘﺮيﻦ اﺻﻞ در درﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ اﺳﺖ.   داروﻫﺎى ﺿﺪ ﭼﺎﻗﻲ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ اﻧﺪ: داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮى ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  

چگونه از شر اين چربي ها خالص شويم؟

يك ﺷﺮوع ﺧﻮب ﺑﺮاى ايﻦ كﺎر، دﻗﺖ در ﻣيﺰان ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﻗﻨﺪﻫﺎﺳﺖ. ﺧيﻠﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺮ ايﻦ ﻋﻘيﺪه اﻧﺪ كﻪ ﻣﺎ ﺧيﻠﻲ كﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ كﻨيﻢ وﻟﻲ ﺣﻘيﻘﺖ اﻣﺮ ايﻦ اﺳﺖ كﻪ ﺑﺪون ايﻨكﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس كﻨﻨﺪ، ﺧيﻠﻲ ﺑيﺸﺘﺮ از ﻧيﺎزﺷﺎن ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ كﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﺴيﺎرى از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎى دريﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎ در ﻏﺬا ﻣﺨﻔﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮيﻢ كﻪ ﻣﻘﺪار زيﺎدى ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف کرده ایم. ﻣﺜﻼً ﺳﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻧﺪويﭻ ﺣﺪاﻗﻞ ۸ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ دارد يﺎ يك ﻣﺸﺖ ﺑﺎدام زﻣيﻨﻲ ٦۲ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ دارد و يﺎ يك ﻓﻨﺠﺎن ﺷيﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ٧ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ دارد. ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ‌كﻨيﻢ ﺑﺪون آﻧكﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮيﻢ. وﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ این نیست که و ﺑﺎدام زﻣيﻨﻲ را كﻪ داراى ﻓﻮايﺪ زيﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺼﺮف ﻧكﻨيﺪ. ﺑﻠكﻪ ﺑﺎيﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار كﺎﻓﻲ و ﻻزم از ايﻦ دو ﻣﺎده ﻏﺬايﻲ و ﺳﺎيﺮ ﺧﻮراكﻲ ﻫﺎ دريﺎﻓﺖ كﻨيﺪ. ﺑﻪ ايﻦ ﺻﻮرت كﻪ اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﭼﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘيﺪ از ﻟﺒﻨيﺎت كﻢ ﭼﺮﺑﻲ ( ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﻟيﻮان در روز) و ﻧيﺰ آﺟيﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده كﻨيﺪ.  

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﻬﻢ ترین ويﮋﮔﻲ‌ﻫﺎﻳﻲ كﻪ يك رژیم غذایی یا رژیم لاغری سریع و موثر باید داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  

۱- ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﻣﻮرد ﻧيﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺪن را در ﺑﺮ ﮔيﺮد.

۲- رژيﻢ ﻏﺬايﻲ ﺑﺎيﺪ ﻃﻮرى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريﺰى ﮔﺮدد كﻪ ﻓﺮد در ﻃﻮل روز اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧكﻨﺪ.

۳- رژيﻢ ﻏﺬايﻲ ﺑﺎيﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع و ﻣيﺰان ﻓﻌﺎﻟيﺖ و ﺷﺮايﻂ ويﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ريﺰى ﮔﺮدد. ﻣﺜﻼً ﻓﺮدى كﻪ در دوران رﺷﺪ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﻓﺮدى كﻪ ايﻦ دوران را ﻃﻲ كﺮده اﺳﺖ، رژيﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۴- رژيﻢ ﻏﺬايﻲ ﺑﺎيﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ كﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬايﻲ آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

۵- رژيﻢ ﻏﺬايﻲ ﺑﺎيﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮد ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٦- ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رژيﻢ ﻏﺬايﻲ، ﻓﺮد ﻧﺒﺎيﺪ دﭼﺎر ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ريﺰش ﻣﻮ، ﺿﻌﻒ و ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﭼﺮوكيﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد.  

ﺑﺮاى اﻗﺪام ﺑﻪ کاﻫﺶ وزن، در اﺑﺘﺪا ﺑﺎيﺪ ﻋﻠﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭼﺎﻗﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎيﻲ كﻨيﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ روﺷﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ کاﻫﺶ وزن كﻨيﺪ، اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ زﻣيﻨﻪ اى و ریشه اﺻﻠﻲ ﭼﺎﻗﻲ را از ﺑيﻦ ﻧﺒﺮيﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷيﺪ كﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر كﻪ اﻓﺰايﺶ وزن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪريﺠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔيﺮد، كﺎﻫﺶ آن ﻫﻢ ﻧيﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف زﻣﺎﻧﻲ دارد كﻪ در ﻃﻮل ايﻦ دوره ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷيﻮه ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻲ رژيﻢ ﻏﺬايﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷكﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺮك ﺑﺪﻧﻲ و ورزش روزاﻧﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آيﺪ و وزن كﻢ ﺷﻮد.

اگر به دنبال یک رژیم خیلی خوب میگردید من به شما رژیم لاغری سریع 216 سایت خوبشو رو معرفی میکنم که خیلی میتونه به کاهش وزنتون کمک کنه. برای دیدن اطلاعات این رژیم روی لینک زیر بزنید :

رژیم لاغری سریع ۲۱۶ ، بهترین رژیم لاغری سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

  انتشار : ۳ مهر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 39

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

تمامی حقوق متعلق به رژیم لاغری و رژیم غذایی خوبشو می باشد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما